Nhiều giải pháp khác trong xây dựng xử lý các hạng mục như: Nẹp khe nhiệt – Khe lún, bát liên kết, râu thép, thanh nhôm định hình, …

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Co Giãn Nhiệt CJ11

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Lún – Khe Nhiệt KL80

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt EF01

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún Inox M13

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún Inox M19

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún SMJ020

Râu Thép - Bát Liên Kết

Râu Thép – Bát Liên Kết