Giải pháp nẹp tô góc còn được gọi với nhiều tên khác như nẹp hoàn thiện góc ngoài, ứng dụng tại các vị trí góc tường tô, góc tường sơn bã, góc tấm trần … có ưu điểm hỗ trợ về công tác thi công thẩm mỹ và kinh tế