NẸP INOX CHUYỂN TIẾP SÀN

Nẹp kết thúc hay còn gọi: Nẹp inox điểm kết thúc sàn, nẹp inox kết thúc vật liệu, nẹp chuyển sàn, nẹp inox điểm chuyển tiếp, nẹp chuyển tiếp vật liệu, nẹp inox chuyển tiếp sàn, …
Màu sắc nẹp inox chuyển tiếp sàn thông dụng: Nẹp inox chuyển tiếp sàn trắng gương, Nẹp inox chuyển tiếp sàn vàng xước, Nẹp inox chuyển tiếp sàn trắng xước HL, Nẹp inox chuyển tiếp sàn đen gương, Nẹp inox chuyển tiếp sàn đen xước HL, Nẹp inox chuyển tiếp sàn hồng gương, Nẹp inox chuyển tiếp sàn hồng xước, …
Kích thước
Kích thước nẹp inox kết thúc vật liệu; Nẹp inox kết thúc vật liệu 3mm, Nẹp inox kết thúc vật liệu 5mm, Nẹp inox kết thúc vật liệu 12mm, …


NẸP ĐIỂM KẾT THÚC VẬT LIỆU